Algemene voorwaarden

Hieronder tref je de algemene leveringsvoorwaarden van SocialSiss. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SocialSiss aangeboden producten, offertes, overeenkomsten en diensten. Door acceptatie van een product, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst, verklaar je tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de aangegeven betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. SocialSiss: de gebruiker van deze algemene voorwaarden en onderdeel van Foodfitcoach: SocialSiss is gevestigd aan De Drift 3, 9203 GG Drachten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61903809;
b. Foodfit Academie: de online leeromgeving van zowel Foodfitcoach als SocialSiss;
c. opdrachtgever: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met SocialSiss;
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen SocialSiss en de opdrachtgever;
e. werkzaamheden: de werkzaamheden die SocialSiss in opdracht van de opdrachtgever uitvoert;
f. website: de website www.virtualasssitant4u.nl die door SocialSiss wordt beheerd;
g. online training/cursus/webinar: een training/cursus/webinar die online te volgen is via het internet op een computer, laptop, tablet of smartphone.

Artikel 2 – Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SocialSiss en de opdrachtgever.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SocialSiss, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door SocialSiss vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. Indien SocialSiss niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat SocialSiss het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van SocialSiss zijn vrijblijvend.
3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan SocialSiss opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop SocialSiss haar aanbieding baseert.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is SocialSiss daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SocialSiss anders aangeeft.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht SocialSiss niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden SocialSiss niet.
3.6. Aanbiedingen of offertes zijn beperkt geldig. Zij gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand:
a. nadat de opdrachtgever de overeenkomst of offerte heeft ondertekend en aan SocialSis heeft geretourneerd; of
b. nadat de opdrachtgever via e-mail of digitale inschrijving akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van SocialSiss.

Artikel 5 – Annulering
5.1. Indien de opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd tot het uitvoeren werkzaamheden annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen: 25% van de resterende, in de opdrachtbevestiging, vastgestelde uren maal het uurtarief van SocialSiss.
Annulering van een strippenkaart is slechts mogelijk indien er bij de eerste strippenkaart een proefperiode is afgesproken. De afgenomen uren worden in rekening gebracht met een minimum van het aantal uren dat voor de proefperiode is afgesproken.
Annulering van een online training/cursus is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst, tenzij dit uitdrukkelijk is aangegeven vóór het aangaan van de betreffende online training/cursus.
5.2. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
5.3. De opdrachtgever is geen annuleringskosten aan SocialSiss verschuldigd indien partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd.
5.4. Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6 – Opzegging
De opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst voor onbepaalde tijd tot het uitvoeren van werkzaamheden te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst
7.1. SocialSiss zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
7.2. SocialSiss voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor.
7.3. SocialSiss heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
7.4. SocialSiss kan niet garanderen dat met de werkzaamheden de website van de opdrachtgever hoger komt in de zoekresultaten van Google of van andere zoekmachines.
7.5. SocialSiss kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.
7.6. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan SocialSiss afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde partijen. SocialSiss is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
7.7. SocialSiss zal nooit gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 8 – Verplichtingen van de opdrachtgever
8.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan SocialSiss aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SocialSiss worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan SocialSiss zijn verstrekt, heeft SocialSiss het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
8.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
8.3. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door SocialSiss voorgeschreven specificaties.
8.4. Indien de opdrachtgever aan SocialSiss informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
8.5. De opdrachtgever dient SocialSiss alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren.
8.6. De opdrachtgever vrijwaart SocialSiss voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
8.7. De opdrachtgever is gehouden SocialSiss onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.

Artikel 9 – Wijziging factuuradres of verhuizing
Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via e-mail aan SocialSiss mee te delen.

Artikel 10 – Wijziging van de overeenkomst
10.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
10.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SocialSiss zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
10.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal SocialSiss de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
10.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal SocialSiss daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 11 – Opleveringstermijn
11.1. Alle door SocialSiss genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. SocialSiss spant zich er naar behoren voor in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een vermelde of overeengekomen opleveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. De duur van de uitvoering van de werkzaamheden kan beïnvloed worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die de opdrachtgever verstrekt en door de medewerking die wordt verleend.
11.2. SocialSiss is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is SocialSiss gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen.
11.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens SocialSiss. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van SocialSiss.

Artikel 12 – Prijzen en tarieven
12.1. De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en in Euro’s.
12.2. SocialSiss heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de opdrachtgever in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven door verhoging van het btw-tarief geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
12.3. SocialSiss is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan SocialSiss, dat in redelijkheid niet van SocialSiss mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Artikel 13 – Facturatie en betaling
13.1. Facturatie voor werkzaamheden op basis van een strippenkaart geschiedt maandelijks gedurende de geldigheidsduur van 3 of 5 maanden, afhankelijk van de afgenomen strippenkaart. Niet verbruikte uren op de strippenkaart komen te vervallen na afloop van de geldigheidsduur.
Abonnementen of losse uren/projecten worden per de 1e van de maand gefactureerd.
13.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
13.3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente aan SocialSiss verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,=. Is de opdrachtgever een consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
13.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.
13.5. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
13.6. SocialSiss kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan SocialSiss verschuldigde bedragen betaald heeft.
13.7. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten
14.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur,  ontwerpen, e.d., hierna te noemen werk, die SocialSiss in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij SocialSiss of bij haar licentiegever(s).
14.2. SocialSiss verleent aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens SocialSiss heeft voldaan.
14.3. Door de oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Alle rechten van intellectuele eigendom op het werk berusten uitsluitend bij SocialSiss of bij haar licentiegever(s).
14.4. Al het door SocialSiss vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van SocialSiss niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een schriftelijke overeenkomst overeenkomen.
14.5. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van SocialSiss, dan heeft SocialSiss het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die SocialSiss daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
14.6. SocialSiss is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR-doeleinden. In dit kader heeft SocialSiss het recht de naam en/of het logo van de opdrachtgever en een link naar de website van de opdrachtgever op haar website te plaatsen.
14.7. Copyright aangaande de trainingsmaterialen zijn alleen voor eigen gebruik: niets uit de uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze.
14.8. De inloggegevens van de online training/cursus worden op naam uitgegeven en zijn. persoonlijk en het is niet toegestaan de inloggegevens te verspreiden aan derden.

Artikel 15 – Onderzoek naar het bestaan van rechten
15.1. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
15.2. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan SocialSiss ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden.

Artikel 16 – Klachten
16.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de oplevering aan SocialSiss kenbaar te worden gemaakt.
16.2. Indien een klacht gegrond is, dan zal SocialSiss de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
16.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal SocialSiss slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.
16.4. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
16.5. Voor vragen en/of klachten kan de opdrachtgever op de volgende wijzen contact opnemen met SocialSiss:  via e-mailadres sandra@socialsiss.nl of  via het telefoonnummer: 06-42223334.

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding
17.1. SocialSiss is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:
a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst SocialSiss ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. aan de opdrachtgever surséance van betaling is verleend;
d. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
e. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
f. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.
17.2. Voorts is SocialSiss bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van SocialSiss op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SocialSiss de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
17.4. SocialSiss behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid
18.1. SocialSiss kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens medewerkers, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
18.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. SocialSiss is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart SocialSiss tegen alle aanspraken ter zake.
18.3. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. SocialSiss is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.
18.4. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan SocialSiss niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
18.5. SocialSiss is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
18.6. SocialSiss is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.
18.7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van SocialSiss, maakt.
18.8. SocialSiss kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
18.9. SocialSiss is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
18.10. Iedere aansprakelijkheid van SocialSiss voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
18.11. Indien SocialSiss aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SocialSiss beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van SocialSiss gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens SocialSiss, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19 – Overmacht
19.1. Van overmacht aan de zijde van SocialSiss is onder andere sprake indien SocialSiss verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens SocialSiss de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door SocialSiss zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
19.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van SocialSiss ten gevolge waarvan SocialSiss haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
19.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
19.4. Voor zover SocialSiss ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SocialSiss gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 – Geheimhouding
20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SocialSiss gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en SocialSiss zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SocialSiss niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
20.3. SocialSiss zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat of zonder dat daar vooraf toestemming van de opdrachtgever voor gegeven is. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan SocialSiss.

 

©2021 SocialSiss

 

SocialSiss | Sandra Dijks
De Drift 3
9203 GG Drachten
sandra@socialsiss.nl
06-42223334